Wednesday, August 26, 2009

ഉഷ്ണക്കാറ്റ്‌

µ¿Ká ÕKçMÞZ ¥ùßÏ߈ÞÏßøáKá Èøµ ÕÞÄßÜÞæÃKí
ÉßæK µâVJ ÎáUáµZ æµÞIçMÞZ.
.
©×íÃAÞxí ÕàÖßÏ¿ß‚çMÞZ.
.
Äß{‚á ÎùßÏáK ®HÏßW ÕàÃçMÞZ.
.
çºÞø ÕÞVK߈ÞæÄÏÞµÞX Äá¿BßÏçMÞZ.
.
çÄÞKß, §Äá Èøµ¢ ÄæKæÏKí!!!

ÉßæKÏÞÃí ¾ÞX ÉdÄ¢ ÕÞÏßAÞX Äá¿BßÏÄí.
.
ÉßæKÏÞÃí ¾ÞX ¿ß Õß µÞÃÞÈÞø¢Íß‚Äí.
.
¥æKÈßAáùMÞÏß Èøµ¢ §Äá ÄæKæÏKí.
.

§ÈßæÏÞøá ÉáÈV¼í¼ÈßAÞÏáU ÉáùMÞ¿ÞÃí.
.
ÉdÄÕá¢, ¿ß ÕßÏᢠæÎÞèÌÜᢠ§ˆÞJ ²øá çÜÞµæÎCßÜᢠÄßøæE¿áAâ
¥æˆCßW ¦øᢠµáJßæAÞçˆIß Õø߈.
.
¥ÉÎÞÈÍÞø¢ æµÞIí ÄÞæÈ ÎøßAá¢!